telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Majątek

Home > Majątek

Na stronach BIP ZBM II TBS publikowane są wyłącznie informacje publiczne. Na podstawie art. 4 ust. l i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) ZBM II TBS sp. z o.o. udostępnia informację publiczną i tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej – (BIP ZBM II TBS).

AKTYWA Stan na
31.12.2018
Stan na
31.12.2019
AKTYWA TRWAŁE 139 645 153,60 143 814 931,26
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 0,00 30 528,31
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 134 923 574,60 139 063 330,95
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 4 622 625,00 4 622 625,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 98 954,00 98 447,00
AKTYWA OBROTOWE 29 179 925,11 31 631 026,15
I. ZAPASY 3 596 436,95 3 411 328,71
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 558 386,14 1 774 734,46
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 23 828 253,50 26 312 165,36
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 196 848,52 132 797,62
AKTYWA RAZEM 168 825 078,71 175 445 957,41