telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

W ramach oferty zapewniamy:

Uwaga!  Zapewniamy najniższe koszty eksploatacji nieruchomości i profesjonalne świadczenie usług dzięki przeprowadzanym przetargom


 • Sporządzamy plan finansowo-gospodarczy nieruchomości, w tym mapy nieruchomości, obmiary terenu do sprzątania z podziałem na tereny zielone, utwardzone, żywopłoty, szacujemy koszty eksploatacji na podstawie pomiarów i umów z wykonawcami usług, oceniamy stan techniczny nieruchomości przedstawiając zakres niezbędnych napraw, remontów, przeglądów pięcioletnich.

 • Prowadzimy obsługę księgowo-finansową wspólnot mieszkaniowych.

 • Przechowujemy i archiwizujemy dokumenty wspólnoty i dokumentację nieruchomości

 • Prowadzimy książki obiektu budowlanego oraz wykonujemy roczne przeglądy stanu technicznego budynku przez naszych pracowników posiadających uprawnienia budowlane. Prowadzimy pełną dokumentację remontową obiektów (faktury, kosztorysy, protokoły odbioru robót, pozwolenia na budowę itp.).

 • Zlecamy kontrole techniczne i okresowe przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodne z wymaganiami prawa budowlanego (przeglądy gazowe kominiarskie, elektryczne, 5-letnie techniczne itp.).

 • Realizujemy podjęte uchwały remontowe poprzez:

  • przygotowanie obmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

  • wyłonienie wykonawcy (dokonują członkowie wspólnot),

  • pełnienie nadzoru inwestorskiego (odbiory robót przeprowadzane są w obecności przedstawicieli wspólnot). • Pozyskujemy kredyty w bankach komercyjnych, również z dofinansowaniem remontów ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Wydajemy warunki techniczne na wykonanie robót, zgody i zaświadczenia dotyczące:

  • zmiany sposobu ogrzewania, przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.,

  • montażu instalacji internetowej w budynku,

  • czasowego zajęcia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej oraz ingerencję w część wspólną nieruchomości w związku z przebudową lub budową sieci oraz przyłączy gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp. • Windykujemy należności stanowiące pożytki z nieruchomości wspólnej oraz analizujemy i windykujemy wpłaty właścicieli na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

 • Na podstawie pełnomocnictwa właścicieli dochodzimy należności na drodze sądowej (ponosimy koszty adwokackie - obsługa prawna w sądzie).

 • Udzielamy każdemu z właścicieli - na życzenie - informacji o sprawach dotyczących zarządu nieruchomością.

 • Organizujemy zebrania właścicieli, powiadamiamy o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Zapewniamy zawieranie umów (przygotowujemy umowy, nadzorujemy oraz rozliczamy te umowy) w imieniu i na rzecz wspólnoty na wykonanie następujących usług:
 • utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku;

 • konserwacje zieleni,

 • bieżącą konserwację nieruchomości wraz z całodobowym pogotowiem awaryjnym,

 • ubezpieczenie budynku,

 • bieżąca konserwacja dźwigów,

 • utrzymanie w sprawności przewodów kominowych.


Nadzorujemy wykonanie wyżej wymienionych usług, a dzięki przetargom uzyskujemy najniższe w Gliwicach koszty eksploatacji nieruchomości


Ponadto zawieramy w imieniu i na rzecz wspólnej umowy o dostawę do nieruchomości:
 • wody,

 • energii elektrycznej,

 • energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w.,

 • odprowadzenie ścieków,

 • wywóz nieczystości.


Analizujemy możliwość uzyskania dodatkowych przychodów dla nieruchomości poprzez sprzedaż miejsc pod reklamy, miejsc parkingowych, bądź wynajem części wspólnej.


Wszystkie warunki świadczonych usług zawsze podlegają negocjacjom, zarówno ich zakres jak i cena.


Od momentu powstania ZBM II TBS Sp.zo.o. w Gliwicach, jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku i aktywnie bierzemy udział w tworzeniu propozycji legislacyjnych w zakresie zarządzania nieruchomościami i budownictwa mieszkaniowego w naszym kraju