telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Oferta

Home

Wykonanie podłączenia budynku przy ul. Chorzowskiej 49 – 51 w Gliwicach do sieci ogrzewania miejskiego PEC (c.o.)

Data przetargu: 14-08-2020

Zaawansowanie: Zakończony

Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o. o. Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 6, jako zarządca części wspólnej nieruchomości przy ul. Chorzowskiej 49 – 51 w Gliwicach, zwraca się
z prośbą o złożenie oferty na wykonanie n/w robót budowlanych:

1. Wykonanie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją pomieszczenia na wymiennikownię – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.
UWAGA: zapytanie obejmuje prace w części wspólnej nieruchomości z zastrzeżeniem, że wycena prac w poszczególnych lokalach jest niezbędna do udziału w konkursie.

Oferta winna zawierać:
1. Szczegółowy kosztorys wykonania robót (w tym wszelkie opłaty niezbędne do wykonania zadania), z podsumowaniem każdego działu.
2. Przewidywany czas trwania robót wraz z określeniem terminu ich rozpoczęcia.
3. Okres gwarancji na wykonane roboty.
4. Osoby do kontaktowania się w sprawie.
Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego.
3. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz zabezpieczenia należytego wykonania robót.
4. Listy referencyjne z lat 2015-2020.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 14.08.2020 r.
do godziny 13.00 w siedzibie ROM -6 w Gliwicach, ul. Chorzowska 16 pokój nr 5 lub rom6@tbs2.pl

W wyborze ofert uczestniczyć będą przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Osoby do kontaktu z ramienia ROM-6:
- w części formalnej: Inspektor ds. eksploatacji Pani Katarzyna Mańka, tel. 661 – 937 – 351,
- w części technicznej: Inspektor Nadzoru Pan Krzysztof Sobczak, tel. 607 – 430 – 989.