telefon32 231 03 95 e-mailbiuro@tbs2.pl
Awarie TBS tel. (AS-BUD)531 008 800 Awarie wspólnoty mieszkaniowe/ mieszkania gminne (Pog-Tech) 32/231 59 71

Certyfikat ISO 9001-2000 BIP

Oferta

Home

Wykonanie remontu elewacji wraz z jej ociepleniem oraz remontu klatki schodowej budynku przy ul. Tarnogórskiej 82 w Gliwicach

Data przetargu: 05-07-2019

Zaawansowanie: Zakończony

Zarząd Budynków Miejskich II TBS II Sp. z o. o. Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 6, jako zarządca części wspólnej nieruchomości przy ul. Tarnogórskiej 82 w Gliwicach, zwraca się z prośbą
o złożenie oferty na wykonanie n/w robót budowlanych:

1. Wykonanie remontu elewacji wraz z jej ociepleniem oraz remontu klatki schodowej – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (dot. elewacji) oraz przedmiarami robót.

Oferta winna zawierać:
1. Szczegółowy kosztorys wykonania robót (w tym wszelkie opłaty niezbędne do wykonania zadania).
2. Okres gwarancji na wykonane roboty.
3. Osoby do kontaktowania się w sprawie.
Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego.
3. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz zabezpieczenia należytego wykonania robót.
4. Listy referencyjne z lat 2014-2019.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 05.07.2019 r.
do godziny 1500 w siedzibie ROM -6 w Gliwicach, ul. Chorzowska 16 pokój nr 5 lub rom6@tbs2.pl

W wyborze ofert uczestniczyć będą przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej.

Osoba do kontaktu z ramienia ROM-6: Inspektor Nadzoru Pani Małgorzata Białowąs: tel. 605–893-590.