Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zarządzie Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Warszawska 35 B reprezentowanym przez Prezesa Zarządu. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo@tbs2.pl.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych RODO, w celu wykonywania umowy najmu, w tym wynikających z niej zadań i rozliczeń.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Każda osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
  4. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy najmu, a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetwarzania danych osobowych oraz określenie czasu ich przechowywania w każdym przypadku będą przekazywane osobom. których dane dotyczą.

Dane osobowe będą przetwarzane miedzy innymi w celu:

  • wykonywania umów, których strona jest Spółka oraz podejmowania czynności związanych z zawarciem tych umów, jeszcze przed ich zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prowadzenia bieżącej korespondencji (art. 6 ust.1 lit. f RODO),
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitorowanie obiektów należących do Spółki (art.6 ust.1 lit. f RODO),
  • prowadzenia przez Spółkę postępowań rekrutacyjnych (art. 6 ust1 lit. a,c RODO) i przepisy Kodeksu Pracy.

Inspektorem danych osobowych w ZBM II TBS jest Anna Pawłowska tel. 32 231 03 95 adres e-mail: rodo@tbs2.pl