Podstawowym celem i przedmiotem działania Spółki zgodnie ze Statutem jest:

  • Budowa domów mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ich eksploatacja na zasadach najmu,
  • nabywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
  • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów, a w tym przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  • wynajmowanie lokali użytkowych w zasobach TBS,
  • budowa, adaptacja, remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ich sprzedaż na zasadach odrębnej własności budynków i odrębnej własności nieruchomości lokalowych, a w tym również budowa i adaptacja z udziałem własnym przyszłych właścicieli,
  • zarządzanie zasobami nieruchomości stanowiącymi własność Miasta Gliwice i gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi Miasta Gliwice,
  • zarządzanie własnymi zasobami nieruchomości,
  • zarządzanie na podstawie umów zlecenia zasobami nieruchomości mieszkalnymi i niemieszkalnymi, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa, niż zarządzanych budynków mieszkalnych,
  • świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz zagospodarowania i utrzymania zieleni.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod NR KRS 0000061651.