Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 35B w Gliwicach prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami od 1.01.1998r. Jesteśmy uprawnieni i przygotowani do profesjonalnego wykonywania tego zadania. Zatrudniamy ludzi posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w branży budowlanej, elektrycznej, księgowej i prawnej oraz odpowiedni potencjał finansowy i gospodarczy. Usługi świadczone przez nas są na coraz wyższym poziomie. W 2003 roku uzyskaliśmy certyfikat jakości ISO 9001:2015.

Ponadto informujemy, że firma nasza ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Profil naszej działalności obejmuje obsługę nieruchomości w przedstawionych poniżej dziedzinach.

Obsługa administracyjna

 • rzetelna realizacja uchwał właścicieli;
 • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty (regulaminy, statut);
 • zawieranie i nadzór nad umowami z dostawcami mediów, negocjowanie najkorzystniejszych warunków;
 • zawieranie i nadzór nad umowami ubezpieczenia budynku;
 • zawieranie i nadzór nad umowami o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie korespondencji;
 • pozyskiwanie ofert firm oferujących najlepszej jakości usługi w korzystnej cenie na rzecz Wspólnoty;
 • negocjowanie cen i warunków umów

Obsługa księgowo-bankowa

 • otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej lub jeżeli już Wspólnota posiada rachunek, dokonywanie w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) rozliczeń poprzez ten rachunek;
 • lokowanie wolnych środków Wspólnoty na lokatach bankowych;
 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie w imieniu Wspólnoty deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Miejskiego;
 • regulowanie podatków i innych opłat publiczno – prawnych;
 • przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków na pokrycie kosztów remontów Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego;
 • ustalanie a następnie rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz ustalanie odpisu na pokrycie kosztów robót remontowych w części wspólnej budynku.

Obsługa prawna

 • obsługa prawna Wspólnoty w zakresie spraw sądowych, w których Wspólnota jest pozwanym;
 • przygotowywanie procedur prawnych lub innych procedur koniecznych dla ściągnięcia zaległych opłat oraz innych należności związanych z nieruchomością;
 • Prowadzenie postępowań sądowych i komorniczych o zwrot należnych opłat od właścicieli lokali

Obsługa techniczna

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • wykonywanie corocznych przeglądów budowlanych;
 • zlecanie kontroli technicznych i innych okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • pozyskiwanie ofert na wykonywanie robót remontowych i modernizacyjnych w budynku Wspólnoty;
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • przygotowywanie i aktualizacja planów remontów i modernizacji nieruchomości w oparciu o przewidywane środki finansowe Wspólnoty oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli technicznych;
 • konsultowanie założeń inwestycyjnych, nadzór nad zlecaną dokumentacją techniczną wraz z doprowadzeniem do uzyskania pozwolenia na budowę;
 • pomoc w uzyskiwaniu kredytów przeznaczonych na przedsięwzięcia remontowe;
 • nadzór inspektorów nadzoru wszystkich branż nad remontami prowadzonymi

Naszą działalność opieramy na zamysłach, koncepcjach i woli właścicieli tworzących Wspólnotę. To Państwo jesteście autorami planów dotyczących Waszej nieruchomości, my jesteśmy po to, by zamierzenia te realizować.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Małgorzata Adamowicz
Tel. 32 300 00 45
E mail: malgorzata.adamowicz@tbs2.pl